Naši partneři

 • ČEZ, a.s.
 • ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
 • ČEZ Distribuce a.s.
 • Zabezpečovací systémy JABLOTRON
 • Poradenství RE-EM-FORM

Půjčovní řád

 1. K zapůjčení nářadí jsou potřeby tyto doklady: průkaz totožnosti, razítko firmy, oprávnění.
 2. Při zapůjčení se skládá vratná záloha dle platného ceníky pronajímatele, a tato se v případě předání nepoškozeného nářadí pronajímateli, vrací klientovi zpět v plné výši.
 3. Cena za nájem je stanovena dle platného ceníku a je splatná v hotovosti při převzetí věcí do nájmu.
 4. Zapůjčený předmět nájmu smí využívat jen nájemce obvyklým způsobem k obvyklému účelu a není oprávněn přenechat předmět nájmu k užívání třetí osobě.
 5. Nájemce je povinen vždy o předmět nájmu řádně pečovat a rovněž ho zabezpečit proti možné krádeži,či riziku vzniku škody.
 6. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu jakékoliv úpravy či opravy a zavazuje se vrátit předmět nájmu kompletní, čistý a provozuschopný bez závad.
 7. Způsobí-li nájemce při užívání na předmětu nájmu škodu, která vznikla nesprávným užíváním předmětu, je tuto škodu povinen pronajímateli uhradit v plné výši.
 8. Pronajímatel je povinen předat předmět nájmu pronajímateli po předchozím přezkoušení, údržbě, čistý, kompletní, provozuschopný a bez závad.
 9. Pronajímatel má právo, v případě neplnění závazků ze strany nájemce, jednostranně vypovědět smlouvu nájemci.
 10. Půjčovní řád je nedílnou součástí nájemní smlouvy.
 11. Tento řád a veškeré jím neupravené a navazující právní vztahy se řídí Občanským zákoníkem.

Zúčastnili jsme se semináře Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu.
 

certifikat betonuniversity

Nový přehled elektroměrových a plynoměrových rozvaděčů a pilířů dodávaných ČEZ Logistikou!

ČEZ

plotdivis 2014 strnka 2 plotdivis 2014 strnka 3 plotdivis 2014 strnka 4